Повідомлення про скликання чергових загальних зборів 26.04.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»

62418, Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, вулиця Кільцева, будинок 41.

Шановний акціонер АТ «КДБК»!

             Доводимо до Вашого відома, що наглядовою радою АТ «КДБК» було прийнято рішення про скликання чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

         Чергові загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» відбудуться 26 квітня 2017 року о 15.00 в актовому залі на 1-му поверсі адміністративної будівлі Пісочинської селищної ради, розташованої за адресою: Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, провулок Транспортний, будинок 2.

           Час початку реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - 13.30, час закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - 14.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 26 квітня 2017 року, - 20 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, та проекти рішень:

 

1.Про обрання лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію на чергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 26 квітня 2017 року у складі : Бєлінська Т.Л. – начальник департаменту виробництва АТ «КДБК», Коган Є.І. – головний бухгалтер АТ «КДБК»,  Лисун Т.П. – секретар-референт АТ «КДБК», Панова Н.О. – старший бухгалтер АТ «КДБК», Підрійко Н.А. -  провідний інженер департаменту виробництва АТ «КДБК».

2.Про прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

Прийняти таке рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 26 квітня 2017 року:

1.Встановити таку тривалість доповідей, запитань, відповідей на запитання та виступів у дебатах:

-               до 15 хвилин на одну доповідь;

-               до 1 хвилини на одне запитання;

-               до 3 хвилин на одну відповідь на запитання;

-               до 5 хвилин на один виступ у дебатах.

2. Секретаря загальних зборів обрати за пропозицією голови загальних зборів з числа акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

3. Про обрання секретаря загальних зборів.

Обрати ____________________________________________________

                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

секретарем  чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 26 квітня 2017 року.

 

4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради  АТ «КДБК» за 2016 рік.

Затвердити звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2016 рік (додаток №1).

 

5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора АТ «КДБК» за 2016 рік.

Затвердити звіт генерального директора  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2016 рік (додаток №2).

 

6.Про затвердження річного звіту АТ «КДБК» за 2016 рік.

Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2016 рік (додаток №3).

 

7.Про розподіл прибутку АТ «КДБК»,  затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями АТ «КДБК».

Спрямувати з чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2016 рік 740426,96 грн. на виплату дивідендів за простими акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Затвердити розмір річних дивідендів за простими акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - 10,07 грн. на одну акцію.

 

8.Про визначення способу виплати дивідендів за простими акціями АТ «КДБК» у 2017 році.

Визначити спосіб виплати дивідендів за простими акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у 2017 році – через депозитарну систему України.

 

9.Про визначення способу виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «КДБК» у 2018 році.

Визначити спосіб виплати дивідендів за привілейованими акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у 2018 році – через депозитарну систему України.

 

10.Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради АТ «КДБК».

У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Тер-Степаняна Еміля Емільовича, членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Алексаняна Армена Яшаєвича, Костикової Людмили Володимирівни, Лободи Юрія Євгеновича, Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича та припинити контракти з ними у зв'язку із закінченням строку контрактів.

 

11.Про обрання членів наглядової ради АТ «КДБК».

(Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової Ради вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів).

 

12.Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК».

Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» (додаток № 4 та додаток № 5 ).

Встановити розмір винагороди голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»- 29000 грн. на місяць.

Встановити розмір винагороди членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»- 18000 грн. на місяць.

Обрати генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Вереітінова Валерія Вікторовича особою, яка уповноважується на підписання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» контрактів з головою та членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Встановити, що у разі заміни акціонером (групою акціонерів) члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів), генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» укладає контракт з новим членом наглядової ради відповідно до умов контрактів, затверджених загальними зборами.

 

13.Про затвердження кошторису наглядової ради АТ «КДБК».

Затвердити кошторис наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на травень-грудень  2017 року та січень-квітень 2018 року (додаток №6).

 

 

            Адреса веб-сайту АТ «КДБК», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, - www.kdsk.com.ua.

            Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», за місцезнаходженням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у робочі дні, робочий час у кімнаті № 3 на 1-му поверсі адміністративно-побутового корпусу, а в день проведення чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»  - також у місці їх проведення;

            Посадовою особою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Тер-Степанян Е.Е.

 

 

           Генеральний директор АТ «КДБК»                                                                                   В.В. Вереітінов

Динамика

строительства

Декабрь 2018 года
КУРЯЖСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Видео

Партнеры Генплан поселка